Projekt: Opracowanie technologii produkcji pigmentu do barwienia ceramiki czerwonej z wykorzystaniem odpadu MnSi powstającego przy produkcji żelazostopów

Projekt zakłada wykorzystanie odpadu z przemysłu hutniczego, do wytworzenia na jego bazie pigmentu do barwienia cegieł klinkierowych. Prace realizowane w ramach projektu będą prowadzone etapowo i pozwolą na określenie właściwości odpadów na rynku krajowym i krajów ościennych, następnie stworzenie bazy danych z scharakteryzowanymi odpadami. Tak powstała baza danych pozwoli na dalsze planowanie prac (z optymalnym zagospodarowaniem odpadów). W kolejnych etapach prac zostanie określony skład pigmentu oraz potencjalne zagrożenia jakie będą mogły wyniknąć z zastosowania w docelowej aplikacji. Dobrana zostanie ilość pigmentu jaką należy zastosować aby uzyskać pożądany kolor, przy jednoczesnym uwzględnieniu ewentualnych efektów niepożądanych. Ostatnim zadaniem w projekcie będzie przeprowadzanie prób w skali półtechnicznej, które pozwolą na zweryfikowanie założeń dotyczących mieszania kilku odpadów. Dodatkowo zostaną przeprowadzone badania nad systemem aplikacji pigmentu do masy ceramicznej przy produkcji w zakładzie ceramiki czerwonej. W wyniku projektu powstanie technologia produkcji pigmentu do wyrobów ceramicznych na bazie odpadu krzemomanganu.

Wartość projektu: 2 285 423 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 625 904 zł

Opracowanie zdekarbonizowanego zestawu surowcowego do produkcji cementu glinowego na bazie odpadów przemysłowych

Projekt polega na zbadaniu możliwości zastosowania wapna pokarbidowego, jako nośnika CaO, w wytwarzaniu cementu glinowego a następnie opracowanie na bazie tego wapna zdekarbonizowanego substytutu kamienia wapiennego, który obok boksytu będzie wykorzystywany w procesie produkcji cementów glinowych.

W ramach badań przemysłowych będą podjęte prace nad określaniem składu chemicznego zestawu surowcowego zdekarbonizowanego do produkcji cementu glinowego oraz zostanie zdefiniowany sposób uzyskania odpowiedniego składu chemicznego. Ponadto zostanie określona reologia zestawu oraz sposób uzyskania odpowiedniej reologii. Będzie także określony wpływ surowca na parametry wytworzonych na jego bazie cementów glinowych. Badane będą właściwości cementów wytworzonych na bazie zdekarbonizowanego zestawu surowcowego.

W pracach rozwojowych zostanie wytworzona seria pilotażowa zdekarbonizowanego zestawu surowcowego oraz jego zastosowanie w próbnej, pilotażowej produkcji cementu glinowego.

W ramach modułu internacjonalizacja planuje się podjąć działania w kierunku ochrony patentowej wynalazku.

Rezultatem projektu będzie zdekarbonizowany zestaw surowcowy do produkcji cementu glinowego, który powstanie na bazie wapnia pokarbidowego. Zestaw surowcowy wytworzony na bazie odpadowego wapna pokarbidowego będzie w odróżnieniu od kamienia wapiennego, charakteryzował się minimalną emisją procesową CO2 oraz dużo niższym zapotrzebowaniem energetycznym w procesie jego rozdrabniania i wypalania klinkieru.

Produkt będzie adresowany do producentów cementu glinowego.

Wartość projektu: 2.757.657,57 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2.130.568,26 zł