FERROCARBO Sp. z o.o. posiada akredytację na pobieranie próbek:

 • kruszyw wg normy PN-EN 932-1:1999
 • kruszyw wypełniających wg normy PN-EN 932-1:1999
 • mieszanek niezwiązanych i związanych spoiwem hydraulicznym wg normy PN-EN 932-1:1999
 • elementów murowych ceramicznych wg norm:

– PN-EN 771-1+A1:2015-10 Załącznik A

– PN-EN 771-1+A1:2015-10/Ap1:2018-08

 • pustaków ceramicznych wentylacyjnych wg normy PN-B-12014:2009
 • paliw stałych – węgiel kamienny wg normy PN-G-04502:2014-11 p. 5.3.3; 5.3.4; 5.3.5; 5.3.6
 • biopaliw stałych wg normy PN-ISO 18135:2017-06 p. 12.2.3.3
 • stałych paliw wtórnych wg normy PN-EN ISO 21645:2021-09
 • odpadów o kodach 03 03 05; 03 03 07; 03 03 10; 19 12 10; 19 12 12 wg normy PN-EN ISO 21645:2021-09

Na życzenie Klienta przeprowadzamy również nieakredytowane pobieranie próbek:

 • materiałów ogniotrwałych wg normy PN-EN ISO 1927-2:2013-06
 • mieszanek betonowych wg normy PN-EN 12350-1:2019-07
 • cementów, spoiw wg normy PN-EN 196-7:2009

Prawidłowe pobieranie próbek to najważniejszy element procesu badawczego, niejednokrotnie decydujący o wyniku późniejszych badań. Dobór odpowiedniej metodyki pobierania próbki jest uzależniony od wielu czynników, min. rodzaju badanego materiału, ilości materiału czy też miejsca pobierania próbek.


FERROCARBO Sp. z o.o. realizuje pobieranie próbek w celu:

 • oceny  jakości  surowców  i  wyrobów (pobieranie  z  hałd, samochodów, wagonów i statków)
 • dokumentacji złóż surowców naturalnych  i odpadowych (wykonanie odwiertów i dokumentacji geologicznej złoża)
 • nadzoru nad jakością wytwarzanych i/lub wykorzystywanych paliw stałych, biopaliw stałych i stałych paliw wtórnych.