W Pracowni Chemicznej Zakładu Badań Laboratoryjnych FERROCARBO Sp. z o. o. wykonujemy:

 • badania surowców i wyrobów ceramicznych
 • badania ceramiki technicznej 
 • badania ceramiki nieogniotrwałej
 • badania węglika krzemu oraz wyrobów z dodatkiem węglika krzemu
 • badania wyrobów  i materiałów ogniotrwałych
 • badania odpadów o kodach 10 01 01, 10 01 02, 10 02 01, 10 01 80, 19 12 10
 • badania spieków
 • badania żużli
 • badania materiałów wiążących – cementów i jego składników, surowców do produkcji cementu, klinkieru, popiołów lotnych, pyłów krzemionkowych, gipsu oraz wapna budowlanego
 • badania kruszyw
 • badania żelazostopów
 • badania domieszek do betonu, zaprawy i zaczynu

Wykonujemy Badania

Prowadzimy kompleksowe badania chemiczne kruszyw według normy PN-EN 1744-1 oraz określamy ich parametry m.in. gęstość ziarn i nasiąkliwość, reaktywność alkaliczna czy zawartość drobnych cząstek – badanie błękitem metylenowym.

Badania cementów i jego składników obejmują analizę chemiczną według normy PN-EN 196-2, oznaczamy m.in. zawartość chlorków, siarczanów oraz części nierozpuszczalnych NR. Ponadto określamy zawartość dwutlenku węgla czy gęstość ziarn wyżej wymienionych materiałów.

Nasz personel wykonuje analizy chemiczne wyrobów ceramicznych, wyrobów i materiałów ogniotrwałych, węglika krzemu oraz wyrobów z węglikiem krzemu. Dodatkowo prowadzimy badania składu chemicznego żelazostopów tj. Fe-Si, Fe-Mn, Fe-Nb, Fe-V, Fe-Ti oraz Fe-Si-Ca.

Badania domieszek do betonu, zaprawy i zaczynu obejmują m.in. oznaczenie pH, chlorków rozpuszczalnych w wodzie, umownej zawartości suchej substancji oraz gęstości.

 

Analizy chemiczne prowadzone są w oparciu o:

 • metody klasyczne (wagowe)
 • instrumentalne (analiza chemiczna spektralna metodą XRF)

Podczas wykonywania badania składu chemicznego próbek przy użyciu spektrometru rentgenofluorescencyjego oznaczamy jednocześnie 13 tlenków. Pozwala to na szybką identyfikację rodzaju materiału oraz precyzyjną kontrolę jakości w toku produkcji.

 

Badania chemiczne wykonywane są zgodnie z normami:

 • polskimi PN
 • międzynarodowymi EN
 • branżowymi
 • amerykańskimi ASTM

oraz zgodnie z ustaleniami warunków analizy z Klientem.

Analizy chemiczne wykonywane są przez przeszkolony i doświadczony personel przy użyciu regularnie sprawdzanego i wzorcowanego wyposażenia pomiarowego.

Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny, pomagamy w doborze metod badawczych do określonego rodzaju materiału i pod różne zastosowania.

Analiza chemiczna XRF

Analiza chemiczna XRF to fluorescencyjna analiza rentgenowska. Jest to technika, która pozwala na jakościową i ilościową analizę składu pierwiastkowego próbki. Metoda polega na naświetlaniu badanej próbki promieniowaniem rentgenowskim. Mierzone jest natężenie promieniowania fluorescencyjnego pierwiastków oznaczanych w próbce, a skład chemiczny analizowany jest w oparciu o wcześniej wyznaczone krzywe wzorcowe. Próbki przeznaczone do pomiaru przygotowuje się z homogenicznego materiału w postaci sprasowanych lub stopionych pastylek. W naszym laboratorium najczęściej stosowana jest metoda perły, polegająca na wcześniejszym wyprażeniu i stopieniu próbki w stapiarce. Podczas jednej analizy otrzymujemy 13 tlenków. Głównymi tlenkami jakie oznaczane są w większości analiz w FERROCARBO są: SiO2, Fe2O3, Al2O3, MgO, CaO, Na2O, K2O. Analiza XRF jest metodą najczęściej wykorzystywaną w laboratoriach do analizy składu chemicznego różnych materiałów. W naszym laboratorium wykorzystujemy ją do analizy takich materiałów jak: surowce naturalne, surowce i wyroby ceramiczne, szkło, surowce i materiały ogniotrwałe, klinkiery, cementy, wapno, spoiwa, popioły lotne, żużle wielkopiecowe i konwertorowe, ale również wiele innych materiałów budowlanych.

Zalety i wady analizy chemicznej XRF

Każda metoda ma swoje zalety oraz wady. W przypadku analizy chemicznej XRF zdecydowanie więcej jest tych pierwszych, dlatego jest tak chętnie i powszechnie wykorzystywana w analizach laboratoryjnych. Wśród plusów można wyróżnić:

 • szybkość i dokładność,
 • możliwość analizy różnych materiałów,
 • duży zakres analizy różnorodnych pierwiastków,
 • przeprowadzenie analizy wielu pierwiastków jednocześnie,
 • szybkie i łatwe przygotowanie próbek do badania.

Minusy analizy chemicznej XRF:

 • urządzenie do analizy chemicznej jest kosztowne w zakupie oraz eksploatacji.
 • konieczność posiadania wielu wzorców.