In our laboratory, we carry out badania pyłu krzemionkowego, tak zwanej mikrokrzemionki. Jest on chętnie wykorzystywany w różnego rodzaju mieszankach betonowych. Pył krzemionkowy składa się głównie z bardzo drobnych kulistych ziaren bezpostaciowego dwutlenku krzemu, który ma właściwości silnie pucolanowe. Mikrokrzemionka jest produktem ubocznym, który powstaje podczas produkcji krzemu metalicznego i stopów żelazokrzemowych w piecach łukowych.
Dodanie produktu do betonu, znacznie zwiększa jego szczelność. Ponadto ma pozytywny wpływ na wytrzymałość na ściskanie, a także zmniejsza nasiąkliwość związanego betonu.

Tests of silica fumes

Zakład Badań Laboratoryjnych przeprowadza badania pyłu krzemionkowego do betonu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13263- 1. Podstawowymi badaniami wykonywanymi dla pyłu krzemionkowego w FERROCARBO są: analiza chemiczna i oznaczenie dwutlenku krzemu, zawartość alkaliów, wolnego tlenku wapnia, siarczanów, chlorków, straty prażenia czy wskaźnika aktywności.