ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH

Akredytowane laboratorium badawcze

668-543-331 E-mail
Laboratorium akredytowane


 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FERROCARBO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie pod numerem KRS 0000146272, REGON 356648633, NIP 6782879072. Inspektorem ochrony danych osobowych w Ferrocarbo sp. z o.o. jest Pan Grzegorz Rusin, z którym można skontaktować się pod adresem ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków lub adresem e-mail: iodo@ferrocarbo.pl.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu zawarcia umowy o świadczenie usług i wykonania zawartej umowy, umożliwienia kontaktu e-mail z kontrahentami i klientami, w tym przyjmowania pism, wniosków i zgłoszeń w formie elektronicznej, dokumentowania ustaleń z klientami, kontrahentami, i innymi osobami a także wykonania ciążących na FERROCARBO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązków prawnych, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, obsługi reklamacji i zgłoszeń, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych, realizacji obowiązku podatkowego oraz na cele marketingowe.
 3. FERROCARBO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest uprawniona do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa umowy z FERROCARBO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazane podwykonawcom na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy FERROCARBO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a podwykonawcami. Ponadto FERROCARBO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zobowiązana do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
 4. Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy. Przekazanie Państwa danych osobowych poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania umowy, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału podwykonawców FERROCARBO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadających siedziby poza obszarem EOG. W takiej sytuacji, Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Państwa umowy, w związku z którą Państwa dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Państwa umowy. Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
 6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO oraz pozostałych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
 7. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy w Państwa przekonaniu, przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie naruszało przepisy RODO.
 8. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Państwa umowy, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez FERROCARBO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działań na Państwa żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez FERROCARBO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ciążącego na niej obowiązku prawnego – przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
 9. W zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych została wyrażona przez Państwa wyłącznie w celach marketingowych, podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub jej cofnięcie uniemożliwi FERROCARBO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informowanie Państwa ofertach handlowych.
 10. Nie podlegacie Państwo decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.
 11. Strona internetowa pod adresem https://ferrocarbo.pl/pl/ (dalej „strona internetowa”) może wykorzystywać „cookies” (tzw. ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, które przechowywane są przez Państwa przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystacie Państwo podczas przeglądania strony internetowej. Wykorzystanie „cookies” umożliwia zapamiętywanie Państwa odwiedzin na stronie i oraz Państwa preferencji dotyczących tej strony (m.in. język strony, układ graficzny, kolor, rozmieszczenie treści, etc.), dzięki czemu korzystanie ze strony internetowej jest łatwiejsze i przyjemniejsze, a jej zawartość lepiej dopasowana do Państwa oczekiwań. Jeżeli nie chcecie Państwo, aby pliki „cookies” były przechowywanie na Państwa urządzeniu, możecie w każdej chwili zmienić ustawiania swojej przeglądarki w taki sposób, by nie pozwalała stronie internetowej na ich przechowywanie. Wyłączenie opcji „cookies” nie uniemożliwia korzystanie ze strony internetowej. Możecie także Państwo w każdej chwili usunąć te pliki „cookies”, które już zostały zapisane na Państwa urządzeniu.