ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH

Akredytowane laboratorium badawcze

668-543-331 E-mail
Laboratorium akredytowane


Klauzula informacyjna

UWAGA

OBIEKT MONITOROWANY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ferrocarbo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie pod numerem KRS 0000146272, REGON 356648633, NIP 6782879072. Inspektorem danych osobowych w Ferrocarbo sp. z o.o. jest Pan Grzegorz Rusin, z którym można skontaktować się pod adresem ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków lub adresem e-mail: iodo@ferrocarbo.pl.
  2. Państwa dane osobowe w zakresie wizerunku przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora w postaci zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia Administratora, jego pracowników, klientów oraz kontrahentów.
  3. Administrator jest uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym do realizacji celów określonych w pkt 2. W związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazane podwykonawcom na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem a podwykonawcami, stosownie do wymagań RODO. Administrator jest również zobowiązany do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych, organów, Sądów i innych instytucji.
  4. Państwa dane osobowe, nie są przekazywane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin wskazany w zdaniu 1 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO oraz pozostałych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
  7. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy w Państwa przekonaniu, przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie naruszało przepisy RODO.
  8. W zakresie niezbędnym do podjęcia przez Administratora działań na Państwa żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Administratora ciążącego na nim obowiązku prawnego – przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
  9. Nie podlegacie Państwo decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.