ZAKŁAD BADAŃ LABORATORYJNYCH

Akredytowane laboratorium badawcze

668-543-331 E-mail
Laboratorium akredytowane

Fundusze europejskie

Projekt: Rozwój Zakładu Badań Laboratoryjnych Ferrocarbo Sp. z  o.o. poprzez rozbudowę infrastruktury B+R

Okres realizacji: listopad 2017 – październik 2018

Projekt zakłada wykorzystanie odpadu z przemysłu hutniczego, do wytworzenia na jego bazie pigmentu do barwienia cegieł klinkierowych. Prace realizowane w ramach projektu będą prowadzone etapowo i pozwolą na określenie właściwości odpadów na rynku krajowym i krajów ościennych, następnie stworzenie bazy danych z scharakteryzowanymi odpadami. Tak powstała baza danych pozwoli na dalsze planowanie prac (z optymalnym zagospodarowaniem odpadów). W kolejnych etapach prac zostanie określony skład pigmentu oraz potencjalne zagrożenia jakie będą mogły wyniknąć z zastosowania w docelowej aplikacji. Dobrana zostanie ilość pigmentu jaką należy zastosować aby uzyskać pożądany kolor, przy jednoczesnym uwzględnieniu ewentualnych efektów niepożądanych. Ostatnim zadaniem w projekcie będzie przeprowadzanie prób w skali półtechnicznej, które pozwolą na zweryfikowanie założeń dotyczących mieszania kilku odpadów. Dodatkowo zostaną przeprowadzone badania nad systemem aplikacji pigmentu do masy ceramicznej przy produkcji w zakładzie ceramiki czerwonej. W wyniku projektu powstanie technologia produkcji pigmentu do wyrobów ceramicznych na bazie odpadu krzemomanganu.

Wartość projektu: 2 479 000 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 363 450 zł

Projekt: Opracowanie technologii produkcji pigmentu do barwienia ceramiki czerwonej z wykorzystaniem odpadu MnSi powstającego przy produkcji żelazostopów.

Okres realizacji: sierpień 2018 – lipiec 2021

Celem projektu firmy Ferrocarbo Sp. z  o.o. jest rozbudowa infrastruktury B+R zwiększająca powierzchnię laboratoryjną Zakładu, przez wyposażenie w nowoczesną aparaturę badawczo-rozwojową oraz specjalistyczną technologię informatyczną. Dodatkowo aby sprostać pełnemu zakresowi planowanych prac badawczych, opisanych w agendzie badawczej doposażone zostaną obecnie wykorzystywane pracownie laboratoryjne. W efekcie zwiększona zostanie kadra realizująca prace B+R, opracowująca nowe, innowacyjne kierunki badawczo-rozwojowe a ich wyniki zostaną wdrożone do działalności firmy. Wynikiem realizacji celów projektu, będzie opracowanie zagadnień badawczych na potrzeby stworzenia nowych innowacyjnych produktów i technologii w obszarze zagospodarowania odpadów przemysłowych.

Wartość projektu: 2 285 423 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 625 904 zł